Projekti

KONTAŠ?! - management app

Custom development


Web bazirana Aplikacija sa hijerarhijskim sistemom kontrole i upravljanja korisnicima. Automatizirana validacija korisnika po svim nivoima (Account, Coordinator, Agent, Referal), Event triggered SMS notifikacija korisnika i update statusa validnosti. Dodatna validacija korisnika putem GSM Activity sistema telekom operatera, Korisnička SMS/eMail komunikacija bazirana na hijerarhiji korisnika sa pripadajudim pravima, SMPP & HTTP sms gateway, REST API podrška za uvid u stanje korisnika prema telekom operateru.


Klijent:  Via Media


Nazad na projekte